Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29 (zabiegi pielęgnacyjne)

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

* AKTUALIZACJA
Wykonawca odmówił podpisania umowy. W związku z tym, że druga z ocenionych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o ponad 25 tys. zł, Zamawiający nie dokonał ponownego wyboru oferty.

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29
część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

DENDROSYSTEM Sp. z o.o.

82-500 Rakowiec, ul. Strzelecka 5

cena oferty (brutto): 86.400,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania kryteria oceny ofert [pkt.] Łącznie

[pkt]

cena dośw. osoby kier. wyk. robót wykszt. osoby kier. wyk. robót dośw. zesp. osób wyk. roboty
1 DENDROSYSTEM

Sp. z o.o.

82-500 Rakowiec

ul. Strzelecka 5

60,00 0,00 10,00 7,08 77,08
2 DENDROLAB Sp. z o.o.

80-404 Gdańsk

ul. Mikołaja Reja 3

42,86 12,00 10,00 8,75 73,61
3 ARBOR Wojciech Dźwik

64-800 Chodzież

ul. Czechowskiego 2 D/4

15,00 0,00 0,00 2,92 17,92

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).