Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29

Gdański Ośrodek Sportu niniejszym informuje, że

1) w dniu 12.06.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1 – wycinka drzew

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Jedną ofertę odrzucono z powodu nie wniesienia wadium. Po przeprowadzeniu oceny pozostałych ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w postępowaniu, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta: DENDROLAB Sp. z o.o. 80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3 z ceną (brutto): 59.400,00 zł, gdy tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 33.820,00 złotych.

Okoliczności prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja

Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała by kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) w dniu 12.06.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu zostało złożonych 3 oferty. Po przeprowadzeniu oceny, zgodnie z kryteriami przyjętymi w postępowaniu, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta: GREEN DECO Sp. z o.o., 80-116 Gdańsk, ul. Szara 41
z ceną: 23.514,78 zł, gdy tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 11.340,00 złotych.

Okoliczności prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja

Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała by kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.