Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

1) w dniu 26.09.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu  w części nr 1 – wycinka drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
DENDROLAB Sp. z o.o.
M. Reja 3
80-404 Gdańsk
cena oferty (brutto): 112.638,00 zł
(słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 00/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Nazwa (firma)
albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryteria oceny ofert

Łącznie
pkt.

cena

dośw. osoby kier. wyk. robót wykszt. osoby

kier. wyk. robót

dośw. zesp.

osób wyk. roboty

1 DENDROLAB
Sp. z o.o.
80-404 Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 3

60,00

12,00 10,00 10,00

92,00

2 Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczo-Leśnych PROLAS
Sp. z o.o.
80-126 Gdańsk
ul. S. Lema 21

51,21

0,00 10,00 10,00

71,21

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) w dniu 26.09.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr  2 – zagospodarowanie zielenią placu

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na część nr 1 zamówienia, tj. zadanie nr 1 (zabawka w Parku Regana).

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie