Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2020/S 219-538062
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

*AKTUALIZACJA:12.122020r.
Sprostowanie informacji z publicznego otwarcia ofert. W przypadku jedynej oferty złożonej na część nr 2
omyłkowo podano cenę oferty, ponieważ powtórzono cenę jaką ten wykonawca zaoferował na część nr 1. Poprawna informacja to: oferta została złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX s.j.,
ul. Spokojna 33, 83-010 Straszyn, cena oferty: 4.213.254,45 zł.
*AKTUALIZACJA: 11.12.2020r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 11.12.2020 roku (.pdf 763 kB)
*AKTUALIZACJA: 02.12.2020r.
Pismo nr 4 modyfikacja treści SIWZ (.pdf 1,255 MB)
Aktualna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 (.pdf  809 kB)
*AKTUALIZACJA:30.11.2020r.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE (.pdf 67 kB), zgodnie z pismem nr 2 z dnia 23.11.2020r.
*AKTUALIZACJA: 27.11.2020r.
Pismo nr 3 modyfikacja treści SIWZ (.pdf 619 kB)
Aktualne wersje formularza Kalkulacji Ceny Oferty dla części nr 1 (.zip 525 kB)
Aktualne wersje formularza Kalkulacji Ceny Oferty dla części nr 2 (.zip 593 kB)

*AKTUALIZACJA: 25.11.2020r.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE (.pdf 69 kB), zgodnie z treścią pisma nr 1 z 20.11.2020r.
*AKTUALIZACJA: 23.11.2020
Pismo nr 2 modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (.pdf 1,261 MB)
Aktualna wersja formularza oświadczenia o potencjale technicznym dla części nr 2 – teren: plaż, mola, wydm oraz falochronu zachodniego (.doc 139 kB)

*AKTUAŁIZACJA:20.11.2020
Pismo nr 1 pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz modyfikacja SIWZ (.pdf 3,663 MB)
Aktualna wersja Wzoru Umowy (.pdf 598 kB)
*AKTUALIZACJA: 13.11.2020r.
Zamawiający w celu doprowadzenia zgodności treści SIWZ z treścią ogłoszenia o zamówieniu dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówienia.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE (,pdf 47 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf 1,049 MB)
2. Wzór Umowy wraz z załącznikami (.zip 1,189 MB)
3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (.pdf 173 kB)
4. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (.pdf 1,156 MB)
5. Załączniki do SIWZ oraz JEDZ w formie edytowanej dla części nr 1 (.zip 658 kB)
6. Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 (.pdf 753 kB)
7. Załączniki do SIWZ oraz JEDZ w formie edytowanej dla części nr 2 (.zip 736 kB)
8. Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2 (.pdf 731 kB)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Traugutta 29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Tel.: +48 583207405
Faks: +48 583207405
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.sportgdansk.pl/publiczne-powyzej/nowe-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOS
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Numer referencyjny: ZP1/282/25/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Zamówienie obejmuje dwie części:
1) teren: placów zabaw, Krainy Zabawy, nabrzeży oraz tereny, na których przeprowadzane są imprezy sportowo-rekreacyjne;
2) teren: plaż, mola, wydm i falochronu zachodniego.
Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 9 583 832,30 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 3 194 610,77 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 583 832.30 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Teren: placów zabaw, Krainy Zabawy, nabrzeży oraz tereny, na których przeprowadzane są imprezy sportowo-rekreacyjne
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Gdańska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023, które będą realizowane na terenie o powierzchni:
1) place zabaw, Kraina Zabawy (około 18 000 m2);
2) nabrzeża (około 15 000 m2);
3) tereny, na których przeprowadzane są imprezy sportowo-rekreacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 3 035 019,60 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 1 011 673,20 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości terenów zewnętrznych administrowanych przez GOS;
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług;
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego;
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego;
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego;
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 3 035 019,60 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 1 011 673,20 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości terenów zewnętrznych administrowanych przez GOS;
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług;
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego;
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego;
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego;
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 035 019.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po dniu 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 1.1.2021, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Teren: plaż, mola, wydm oraz falochronu zachodniego
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90680000 Usługi sprzątania plaż
90500000 Usługi związane z odpadami
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Gdańska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023, które będą realizowane na terenie o powierzchni:
1) plaże: 834 300 m2,
2) wydmy: 691 000 m2,
3) molo: 2 000 m2,
4) falochron zachodni:
a) dojście do falochronu zachodniego: 4 995 m2,
b) falochron zachodni: 3 100 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznikiem nr 1 do Wzoru umowy.
Podana poniżej szacunkowa wartość w kwocie 6 548 812,70 PLN zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 2 182 937,57 PLN, które zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) zamówienia polegać będą na świadczeniu usług utrzymania czystości terenów zewnętrznych administrowanych przez GOS,
2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
4) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
5) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
6) całkowita wartość zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
7) łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego,
8) dotychczasowy wykonawca usług powierzone usługi realizował z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zapewnił odpowiednią jakość świadczonych usług.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 548 512.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie będzie kontynuowane po dniu 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że obiekt będzie w dalszym ciągu administrowany przez GOS i będzie prowadził dotychczasową działalność
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji: od 1.1.2021, a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi po tym terminie – dnia następnego po dniu zawarcia umowy, do 31.12.2023.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Wykonawca składa:
1) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – wstępnie potwierdzający brak podstaw do wykluczenia;
2) oświadczenie wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych);
5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
6) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości;
7) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) – co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty na daną część zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 4 i pkt 6, może złożyć inne dokumenty, które określono w § X pkt 4.2 części I SIWZ.
Odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp), wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień, odpowiednio dla danej części:
Część nr 1
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gdańska, oraz
2) transportu odpadów komunalnych z terenu miasta Gdańska.
Część nr 2
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gdańska, oraz
2) transportu odpadów komunalnych z terenu miasta Gdańska, oraz
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Gdańska.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp) wykonawca, składa: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp), jeżeli udokumentuje, odpowiednio dla danej części, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie, odpowiednio:
Część nr 1 – min.70 000 PLN,
Część nr 2 – min. 150 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp), odpowiednio:
1.W zakresie doświadczenia wykonawcy, wykonawca składa wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).
2.W zakresie potencjału technicznego wykonawcy, wykonawca składa wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio:
1. W zakresie doświadczenia wykonawcy, odpowiednio dla części:
Część nr 1 – udokumentuje, że wykonał lub wykonuje usługi sprzątania terenów zewnętrznych o powierzchni łącznej min. 10 000 m2 przez okres minimum jednego okresu letniego, tj. min. od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia i jednego okresu zimowego, tj. min. od dnia 1 grudnia do dnia 28 lutego, min. jeden raz w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia sprzątania wynosi min. 2 500 m2.
Część nr 2 – udokumentuje, że:
1) wykonał lub wykonuje usługi przesiewania piasku na plaży w okresie ostatnich trzech lat, przy użyciu urządzenia mechanicznego, o powierzchni łącznej min. 1 000 000 m2, z tym zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia przesiania wynosi min. 50 000 m2; oraz
2) wykonał lub wykonuje usługi sprzątania terenów zewnętrznych o powierzchni łącznej min. najmniej 100 000 m2 przez min. jednego okresu letniego, tj. min. od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia i jednego okresu zimowego, tj. od dnia 1 grudnia do dnia 28 lutego, min. jeden raz w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia sprzątania wynosi co najmniej 5 000 m2.
2. W zakresie potencjału technicznego wykonawcy, odpowiednio dla części:
Część nr 1 – udokumentuje, że dysponuje:
1) sprawnym i dopuszczonym do ruchu sprzętem technicznym w ilościach:
a) samochodem dostawczym do wywozu nieczystości stałych – min. 1 szt., oraz
b) ciągnikiem rolniczym – min. 1 szt., umożliwiającym ciągnięcie kosiarki rotacyjnej wraz z kosiarką rotacyjną oraz przyczepy dwuosiowej o długości min. 6 m i masie min. 2 ton, oraz
c) kosą spalinową o mocy min. 1,8 KM – 3 szt., oraz
d) kosiarką z koszem o mocy min. 6 KM – 4 szt., oraz
e) przetrząsaczo-zgrabiarką służącą do zbierania trawy – min. 1 szt., oraz
2) plastikowymi koszami na śmieci o pojemności i ilości odpowiednio: min. 80 szt. pojemników o poj. min. 120 l. lub min. 40 szt. pojemników o poj. min. 240 l, min. 2 pojemników o poj. min. 1 100 l.
Część nr 2 – udokumentuje, że dysponuje:
1) sprawnym i dopuszczonym do ruchu sprzętem technicznym w ilościach:
a) ciągnik rolniczy o masie całkowitej nie przekraczającej wagi 2 400 kg, o mocy min. 30 KM – min. 1 szt., maksymalnej szerokości 1,60 m, umożliwiający wjazd wąskimi wejściami na plażę oraz przejazd alejkami parkowymi, umożliwiający ciągnięcie przyczepy dwuosiowej, oraz
b) ciągnik rolniczy o mocy min. 60 KM – min. 2 szt., umożliwiające ciągnięcie przesiewarek do piasku min. szerokości roboczej 155 cm, oraz
c) ciągnik rolniczy o mocy min. 80 KM – min. 2 szt. z napędem na cztery koła, umożliwiające ciągnięcie maszyny do zbierania glonów o szerokości roboczej min. 50 cm oraz maszyny do zbierania patyków i odpadów o szerokości roboczej min. 180 cm, a także umożliwiający ciągnięcie przyczepy dwuosiowej o długości min. 6 m i masie min. 2 ton na terenie plaży, oraz
d) przesiewarka do piasku, min. szerokości roboczej 155 cm – min. 2 szt., oraz
e) przesiewarka samojezdna, min. 75 cm szerokości roboczej, min. 1 szt., oraz
f) grabie do zagrabienia mechanicznego piasku – min. 1 szt., oraz
g) samochód do wywozu nieczystości stałych o ładowności maks. 3 tony i długości skrzyni ładunkowej minimum 620 cm (plandekowy lub kontenerowy) – min. 2 szt. służące do wywozu odpadów, oraz
h) samochód do wywozu kontenerów o ładowności min. 5 ton – min. 2 szt. służące do wywozu odpadów wraz z kontenerami o pojemności min. 6 m3 w ilości min. 5 szt., oraz
i) samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 ton i szerokości maksymalnej do 2,2 m. – min. 2 szt. umożliwiające wjazd wąskimi wejściami na plażę oraz przejazd alejkami parkowymi, oraz
j) maszyna do zbierania glonów i śmieci, min. szerokości 150 cm – min. 1 szt., oraz
k) maszyna do zbierania patyków, odpadów i śmieci, min. szerokości roboczej 180 cm – min. 1 szt., oraz
l) wóz asenizacyjny do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – min. 1 szt.
2) Koszami na śmieci o pojemności min. 150 l. w ilości min. 800 szt.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, POLSKA, sala konferencyjna (piętro I).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III/IV kwartał 2023 r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tak zwana procedura odwrócona) w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) – który wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania – zamawiający w części IV: Kryteria kwalifikacji oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:
Część nr 1 – w kwocie 40 000 PLN,
Część nr 2 – w kwocie 85 000 PLN,
wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (www.sportgdansk.pl), informacji dotyczących firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.
W przypadku gdy wykonawcy – zgodnie z art. 23 Pzp – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
1) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:
a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oznacza to, że nie można sumować doświadczenia poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (oznacza to, że można sumować potencjał techniczny poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego (ZNWU) w wysokości równej 3 % ceny oferty, które można wnosić w jednej z form określonych dla wnoszenia wadium. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, które zamawiający określił w § XIII części I SIWZ. Warunki polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału zamawiający określił w § II pkt 3.4 części I SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści głoszenia o zamówieniu;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w dziale VI Pzp w rozdziale 2 – odwołanie.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2020

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie