Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

„Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.”

odpowiednio na poszczególne części zamówienia

część nr 1 – place zabaw, Kraina Zabawy

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DiF s.c.

81-855 Sopot. ul. Rzemieślnicza 2-4

cena oferty (brutto): 184.673,16 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 16/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium –  cena

[pkt.]

1 2 3
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DiF s.c.

81-855 Sopot. ul. Rzemieślnicza 2-4

100,00
2 Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o.

80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35

86,39

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 2 – nabrzeża

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o.

80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35

cena oferty (brutto): 938.930,16 zł

(słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 16/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium –  cena

[pkt.]

1 2 3
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DiF s.c.

81-855 Sopot. ul. Rzemieślnicza 2-4

94,07
2 Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o.

80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35

100,00
3 LOG Paweł Mątowski

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Modrzewiowa 26

79,82

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 3 – tereny, na których przeprowadzane są imprezy sportowo-rekreacyjne

Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o.

80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35

cena oferty (brutto): 212.309,50 zł

(słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 50/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium –  cena

[pkt.]

1 2 3
1 Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o.

80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35

100,00

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).