Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania plaż 2017/S 225-469705
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 02.01.2018 roku
W dniu 02.01.2018 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna na I piętrze) odbyło się publiczne otwarcie ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kwotę: 4.800.000,00 zł.
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX Sp. J.

Mirosław Kaszuba, Sławomir Kaszuba

83-010 Pruszcz Gdański, ul. Spokojna 33

Cena oferty (brutto): 4.873.749,30 zł

*AKTUALIZACJA:07.12.2017

Zmiana treści SIWZ w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

1) aktualna wersja załącznika nr 1 do SIWZ – Forrmularz Oferty

2) aktualna wersja załącznika nr 7 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia

3) aktkualna wersja załącznika nr 8 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym do realizacji zamówienia

* AKTUALIZACJA: 06.12.2017

W dniu 06.12.2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 201/S 234 -487157 opublikowane zostało ogłoszenie zmieniające treść ogłoszenia o zamówieniu

* DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Załączaniki do SIWZ od nr 1 do nr 5

4. Załączniki do SIWZ od nr 6 do nr 8

5. Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29
Punkt kontaktowy: Piotr Ruta
80-221 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405 Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl Adres profilu nabywcy: www.sportgda-bip.noveo3.hekko24.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
80-221 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 583207405
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl
Faks: +48 583207405
Adres internetowy: www.sportgdansk.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)
80-221 Gdańsk Polska
Adres internetowy: www.sportgdansk.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: gminna jednostka budżetowa
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: sport
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Utrzymanie czystości terenu plaży, wydm, mola oraz falochronu zachodniego w latach 2018-2020.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Utrzymanie czystości terenu plaży, wydm, mola oraz falochronu zachodniego w latach 2018-2020. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:
1) plaże: 834.300 metrów kwadratowych,
2) wydmy: 691.000 metrów kwadratowych,
3) molo: 2.000 metrów kwadratowych
4) falochron zachodni:
a) dojście do falochronu zachodniego: 4.995 metrów kwadratowych,
b) falochron zachodni: 3.100 metrów kwadratowych.
Szczegółowy wykaz opisu zakresu i częstotliwości wykonywanych czynności został określony we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90680000, 90630000, 90620000, 90610000, 90400000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.7) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
11.1.8) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Podana poniżej wartość zamówienia w kwocie 7 042 898,10 PLN, obejmuje wartość tak zwanych zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp) w kwocie 2 347 632,70 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 042 898,10 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 15.1.2018. Zakończenie 31.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości: 100 000 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności:
a) Termin płatności – min. 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.
b) Sposób rozliczenia – rozliczenie wynagrodzeniem kosztorysowym (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na podstawie:
— ilości cykli wykonanych czynności w poszczególnych lokalizacjach,
— ryczałtowych cen jednostkowych za wykonanie jednego cyklu czynności w zależności od lokalizacji i okresu wykonywania czynności,
— stawki podatku od towarów i usług VAT.
c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
Odnośnie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp) Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gdańska, oraz
2) transportu odpadów komunalnych z terenu miasta Gdańska, oraz
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gdańska.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem termin składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego,
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 milion zł, oraz
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 300 tys. PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ)

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca składa
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 8 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust.lb pkt.3) w zakresie doświadczenia Wykonawcy jeżeli wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiednio:
1) usługi przesiewania piasku na plaży, przy użyciu urządzenia mechanicznego, o powierzchni łącznej co najmniej 800.000 metrów kwadratowych, z tym zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia przesiania wynosi co najmniej 40.000 metrów kwadratowych, oraz
2) usługi sprzątania terenów zewnętrznych o powierzchni łącznej co najmniej 100.000 metrów kwadratowych przez okres minimum jednego okresu letniego, tj. min. od 01 czerwca do 31 sierpnia i jednego okresu zimowego, tj. min. od 01 grudnia do 28 lutego, co najmniej jeden raz w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia sprzątania wynosi co najmniej 10.000 metrów kwadratowych.

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust.1b pkt.3) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli dysponuje:
1) czterema osobami posiadających uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów, oraz
2) dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów, oraz
3) dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony z przyczepą, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów.

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust.1b pkt.3) w zakresie potencjału technicznego, jeżeli dysponuje:
1) sprawnym i dopuszczonym do ruchu sprzętem technicznym w ilościach:
a) ciągnik rolniczy o masie całkowitej nie przekraczającej wagi 2400 kg, o mocy min. 30 KM – min. 1 szt., maksymalnej szerokości 1,60 m., umożliwiający wjazd wąskimi wejściami na plażę oraz przejazd alejkami parkowymi, umożliwiający ciągnięcie przyczepy dwuosiowej, oraz
b) ciągnik rolniczy o mocy min. 60KM – min. 2 szt., umożliwiające ciągnięcie przesiewarek do piasku o wydajności min. 0,3 ha/godz, min. szerokości roboczej 155 cm, oraz
c) ciągnik rolniczy o mocy min. 80KM – min. 2 szt. z napędem na cztery koła, oraz umożliwiające ciągnięcie maszyny do zbierania glonów o szerokości roboczej min. 150 cm oraz maszyny do zbierania patyków i odpadów o szerokości roboczej min. 180 cm, a także umożliwiający ciągnięcie przyczepy dwuosiowej o długości min. 6m i masie min. 2 ton na terenie plaży, oraz
d) przesiewarka do piasku, min. szerokości roboczej 155 cm, o wydajności min. 0,3 ha/godz. – min. 2 szt., oraz
e) przesiewarka samojezdna, min. 75 cm szerokości roboczej, min. 1 szt., oraz
f) grabie do zagrabienia mechanicznego piasku – min. 1 szt., oraz
g) samochód do wywozu nieczystości stałych o ładowności maks. 3 tony i długości skrzyni ładunkowej minimum 620 cm (plandekowy lub kontenerowy) – min. 2 szt. służące do wywozu odpadów, oraz
h) samochód o ładowności min. 5 ton – min. 2 szt. służące do wywozu odpadów,
i) samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 ton i szerokości maksymalnej do 2,2m. – min. 2 szt. umożliwiające wjazd wąskimi wejściami na plażę oraz przejazd alejkami parkowymi, oraz
j) maszyna do zbierania glonów i śmieci, min. szerokości 150 cm, o wydajności min. 1,5 ha/godz. -min. 1 szt., oraz
k) maszyna do zbierania patyków, odpadów i śmieci, min. szerokości roboczej 180 cm min. 1ha/1,5godz. – min. 1 szt., oraz
l) wóz asenizacyjny do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – min. 1 szt.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie ciągniki rolnicze (5 szt.), samochody ciężarowe (6 szt.), wóz asenizacyjny (1 szt.) wykorzystywane do świadczenia usługi były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 roku.
2) koszami na śmieci o pojemności min. 110 l. w ilości min. 800 szt.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do świadczenia usługi wykorzystywał metalowe pojemniki o poj. min. 110 litrów i max 150 litrów w kolorze białym w terminach i ilościach odpowiednio: 400 sztuk w terminie od 15.6.2018 roku, a 800 sztuk w terminie od 15.6.2019 roku.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców,  którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Wiek potencjału technicznego. Waga 10
3. Możliwość zdalnej kontroli pracy pojazdów. Waga 15
4. Stosowanie metalowych pojemników na odpady. Waga 15
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP1/282/14/2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.1.2018
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.1.2018 – 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.1.2018 Miejscowość:80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: III – IV kwartał 2020.
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona),nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(tak zwana Procedura odwrócona)
W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania- Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)
1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uwaga:
1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie wypełnia sekcji od A do D.
2. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 1 PZP), Wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawień, do prowadzenia określonej przez Zamawiającego działalności.
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gdańska, oraz
2) transportu odpadów komunalnych z terenu miasta Gdańska, oraz
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gdańska.

Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego.
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca składa:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 8 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca składa:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem kreślonym zał. nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w § X pkt. 4.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w § X pkt. 4.2.3 ppkt. 5) części I SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust. 1rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w § X pkt. 4.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zasady oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie
1. Ocena spełniania warunków odbywa się:
1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,
2) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:
a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
d) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (można sumować potencjał techniczny poszczególnych Wykonawców ubiegających się o zamówienie),
e) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a Pzp przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b Pzp – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 2 ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.)
Uwaga:
1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.
2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 Pzp – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1
i ppkt 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale 2 – Odwołanie.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.11.2017

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie