Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

                   Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Bieg Westerplatte

 Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo WPT. Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11
cena oferty (brutto): 31.980,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym
w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryterium:

cena

kryterium:

kara mowna

kryterium:

ilość znaków

kryterium:

ilość tablic

kryterium:

OC

Łącznie

pkt.

2            
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

WPT. Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk,

ul. Narwicka 11

60,00 10,00 10,00 10,00 2,50 92,50

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie