Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na:
część nr 1 – 6. Gdańsk Maraton
część nr 2 – Challenge Triathlon Gdańsk
część nr 3 – 60. Bieg Westerplatte
wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo WPT Sp. z o.o.
Narwicka 11, 80-557 Gdańsk, NIP: 5831020752
cena oferty (brutto):
część nr 1 – 111.315,00 zł (oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena)
część nr 2 – 138.990,00 zł (oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena)
część nr 3 – 49.200,00 zł (oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena)

2) W postępowaniu na każdą z części zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 7 – wybór najkorzystniejszej oferty (.pdf 540 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie