Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez: 4. Gdańsk Maraton i Triathlon Gdańsk, organizowanych przez GOS.

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez: 4. Gdańsk Maraton i Triathlon Gdańsk, organizowanych przez GOS.
odpowiednio na poszczególne części zamówienia

część nr 1 – 4. Gdańsk Maraton

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

WPT. Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11
cena oferty (brutto): 104.550,00 zł  (słownie: sto czety tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

fertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24  ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

 

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryterium:

cena

kryterium:

kara mowna

kryterium:

ilość znaków

kryterium:

ilość tablic

kryterium:

OC

Łącznie

pkt.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

WPT. Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk,

ul. Narwicka 11

60,00 0,00 10,00 10,00 8,75 88,75

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 2 – Triathlon Maraton

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
WPT. Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11
cena oferty (brutto): 67.650,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

4

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryterium:

cena

kryterium:

kara mowna

kryterium:

ilość znaków

kryterium:

ilość tablic

kryterium:

OC

Łącznie

pkt.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

WPT. Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk,

ul. Narwicka 11

60,00 0,00 10,00 10,00 8,75 88,75

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).