Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych, oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku w 2017 roku

Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych, oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku w 2017 roku odpowiednio na poszczególne części zamówienia część nr 1: 3. Gdańsk Maraton najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 cena oferty (brutto): 70.110,00,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena wysokość kary umownej termin usunięcia wygrodzeń wysokość sumy gwaranycyjnej OC
1 2 3 4 5 6 7
1 Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki,Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 60,00 00,00 5,00 0,00 65,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 2: Triathlon Gdańsk najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 cena oferty (brutto): 44.280,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena wysokość kary umownej termin usunięcia wygrodzeń wysokość sumy gwaranycyjnej OC
1 2 3 4 5 6 7
1 Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki,Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 60,00 00,00 2,50 0,00 62,50

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 3: Aktywuj się najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 cena oferty (brutto): 369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena wysokość kary umownej termin usunięcia wygrodzeń wysokość sumy gwarancyjnej OC
1 2 3 4 5 6 7
1 Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki,Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 60,00 20,00 10,00 0,00 90,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 4: 55. Bieg Westerplatte najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 cena oferty (brutto): 36.900,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena wysokość kary umownej termin usunięcia wygrodzeń wysokość sumy gwarancyjnej OC
1 2 3 4 5 6 7
1 Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki,Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk,ul. Walecznych 11/13 60,00 00,00 7,50 0,00 67,50

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 5: Cross Duathlon najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk, ul. Walecznych 11/13 cena oferty (brutto): 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena wysokość kary umownej termin usunięcia wygrodzeń wysokość sumy gwarancyjnej OC
1 2 3 4 5 6 7
1 Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c. Stanisław Bogucki,Tomasz Bogucki 80-513 Gdańsk,ul. Walecznych 11/13 60,00 20,00 10,00 0,00 90,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).