Świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2016 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.:

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2016 roku.” złożył Wykonawca: TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. 80-153 Gdańsk, ul. Płowce 1 cena oferty (brutto): 57.380,73 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 73/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie
1 2 3 4 5
1 Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc 60-693 Poznań, ul. Edwarda Dembowskiego 3 oferta nie podlegająca ocenie (oferta odrzucona)
2 NORD SECURITY Sp. z o. o. 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76 74,80 0,00 74,80
3 TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. 80-153 Gdańsk, ul. Płowce 1 85,00 0,00 85,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164).