Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 08.03.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
cena brutto oferty: 406.634,24
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 94,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie zespołu osób – 30 pkt.
kryterium: dodatkowe kwalifikacje osób – 4,00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
cena brutto oferty: 254.643,20
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 90,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie zespołu osób – 30 pkt.
kryterium: dodatkowe kwalifikacje osób – 0,00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
cena brutto oferty: 246.803,20
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 90,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie zespołu osób – 30 pkt.
kryterium: dodatkowe kwalifikacje osób – 0,00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
cena brutto oferty: 246.803,20
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
Antoniego Suchanka 3/10
80-772 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 90,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie zespołu osób – 30 pkt.
kryterium: dodatkowe kwalifikacje osób – 0,00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie