Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 11.12.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio dla części zamówienia:

1.Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, zgodnie z § X części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – na część nr 1 – pływalnia przy ulicy
Chałubińskiego 13, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku                           Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10
cena brutto oferty: 1.864.079,36
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert

Łącznie
[pkt]

cena [pkt.]

doświadczenie zespołu osób [pkt.]

dodatkowe kwalifikacje osób [pkt.]

1

2 3 4 5

 5

1 ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10

60,00

30,00 3,00

93,00

  1. Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, zgodnie z § X części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – na część nr 2 – pływalnia przy ulicy
Siedleckiego 14, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10
cena brutto oferty: 987.783,68
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert

Łącznie
[pkt]

cena [pkt.]

doświadczenie zespołu osób [pkt.]

dodatkowe kwalifikacje osób [pkt.]

1

2  3 4 5

6

1 ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10

60,00

30,00 0,00

90,00

  1. Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, zgodnie z § X części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – na część nr 3 – pływalnia przy ulicy
Stryjewskiego 28 wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10
cena brutto oferty: 959.911,68
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert

Łącznie
[pkt]

cena [pkt.]

doświadczenie zespołu osób [pkt.]

dodatkowe kwalifikacje osób [pkt.]

1

2  3 4 5

6

1 ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10

60,00

30,00 0,00

90,00

 

  1. Część nr 4 – pływalnia przy ulicy Smoleńskiej 6/8

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, zgodnie z § X części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – na część nr 4 – pływalnia przy ulicy
Smoleńskiej 6/8, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10
cena brutto oferty: 959.911,68
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert

Łącznie
[pkt]

cena [pkt.]

doświadczenie zespołu osób [pkt.]

dodatkowe kwalifikacje osób [pkt.]

1

2  5

1

 

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10

60,00

30,00 0,00

90,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843).

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie