Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku.

Ogłoszenie nr 633224-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.

Gdański Ośrodek Sportu: Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu

od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku.

* AKTUALIZACJA:20.12.2017

1. Zmiana treści załącznika nr 3 Kalkulacja ceny oferty część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

2. Poprawiony formularz załącznika nr 3 Kalkulacja ceny oferty część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

* AKTUALIZACJA: 15.12.2017

1. Zmiana treści Wzoru Umowy

2. Poprawiony formularz Wzoru Umowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

3. Wzór umowy wraz z załącznikami

Załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

załączniki_do_SIWZ_Chałubińskiego_pdf_19

część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

część nr 3- pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000,

ul. ul. Traugutta  29 , 80-221   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sportgdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem po
Adres:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku.
Numer referencyjny: ZP1/282/19/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku.

2. Kod określony w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71.31.72.00-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na następujących pływalniach, odpowiednio dla części zamówienia: 1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 Pływalnia obejmuje trzy niecki, odpowiednio: a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2 2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio: a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”, b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”. 3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio: a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”, b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”. W chwili ogłaszania niniejszego przetargu pływalnia jest w trakcie budowy, co oznacza, że termin świadczenia usługi może ulec zmianie.

4. Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.

1) W okresie, odpowiednio dla części zamówienia : a) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku b) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku c) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – od 26.01.2018 roku do 28.02.2018 roku

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00. część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00. część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) W czasie otwarcia pływalni na jednej zamianie musi pracować, odpowiednio dla części zamówienia: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 minimum 4 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowa; strefa 2 – Niecki rekreacyjne) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna). część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna).

4) Zgodnie z warunkami określonymi w: a) Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) Przepisach prawa obowiązującymi w zakresie przedmiotowym, w tym w szczególności: – Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 656 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, – Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1868 z późn. zm.), – Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 roku poz. 108), – Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. z 2012 roku poz. 261). 6) W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
II.5) Główny kod CPV: 71317200-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-01-02 2018-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:

odpowiednio dla części zamówienia:

a) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku

b) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku

c) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – od 26.01.2018 roku do 28.02.2018 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytową w kwocie, odpowiedni dla części zamówienia: a) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 50 tys. złotych, b) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 25 tys. złotych, c) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 25 tys. złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie: 1) doświadczenia Wykonawcy, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi ratownicze i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, odpowiednio dla części: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 500 godzin, część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 500 godzin, część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 250 godzin, 2) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia udokumentuje, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje umożliwiające pełnienie obowiązków ratownika wodnego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze odpowiednio dla części: część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 co najmniej 12 (dwunastoma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ) 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ) 2) Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego. 3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia, 4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ). 5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 3.000,00 PLN

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 1.500,00 PLN

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 800,00 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 30,00
dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Ocena spełniania warunków odbywa się: 1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia, 2) na podstawie oświadczenia Wykonawcy – aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), f) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 3 W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.) Uwaga: 1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, w zakresie doświadczenia, na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie może się posłużyć tymi samymi zasobami do wykazania spełniania warunku dla więcej niż jednej części zamówienia. Jednakże w przypadku, gdy Wykonawca – przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia – powołuje się na te same sytuacje lub zdolności, o których mowa w ppkt. 1 lub ppkt. 2, Zamawiający będzie je weryfikował w odniesieniu do droższej części zamówienia. 5. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum. 6. Wykonawca w ofercie składa wszystkie oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie: a) braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) spełniania warunków udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 13. Pływalnia obejmuje trzy niecki, odpowiednio: a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2 m Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach. 1) W okresie od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku 2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio: a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00. 3) W czasie otwarcia pływalni na jednej zamianie musi pracować minimum 4 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowa; strefa 2 – Niecki rekreacyjne)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71317200-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-02
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 30,00
dodatkowe kawalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni w Gdańsku przy ulicy Siedleckiego 14. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio: a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”, b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”. Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach. 1) W okresie d 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku. 2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio: a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00. 3) W czasie otwarcia pływalni na jednej zamianie musi pracować minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71317200-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-02
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 30,00
dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni w Gdańsku przy ulicy Stryjewskiego 28. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio: a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karki wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”, b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”. W chwili ogłaszania niniejszego przetargu pływalnia jest w trakcie budowy, co oznacza, że termin świadczenia usługi może ulec zmianie. Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach. 1) W okresie od 26.01.2018 roku do 28.02.2018 roku. 2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio: a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00, b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00. 3) W czasie otwarcia pływalni na jednej zamianie musi pracować minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71317200-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-26
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 30,00
dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianch do realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: