Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTENIJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 02.01.2018 roku do 28.02.2018 roku”

– część 1 pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13,

– część 2 pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14,

– część 3 pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

1. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert, zgodnie z § X części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryterium wyboru oferty (cena 60%, doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 30%, dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia 10%), określonym w § X           pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym      w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

W postępowaniu na trzy części złożono jedną ofertę.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ACTIVE WAY Adam Mikołajewski

ul. Suchanka 3/10

80-772 Gdańsk

Część 1

Cena oferty (brutto): 102 223,80zł – 60pkt

(słownie: sto dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 80/100

Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 12 osób – 30pkt

Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 6 osób – 5,6pkt

Razem: 95,60 pkt

Część 2

Cena oferty (brutto): 54 701,76zł – 60pkt

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złoty 76/100

Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 7 osób – 30pkt

Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 0 osób – 0pkt

Razem: 90,00 pkt

Część 3

Cena oferty (brutto): 32 509,16zł – 60pkt

(słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć złotych 16/100

Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 7 osób – 30pkt

Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia: 0 osób – 0pkt

Razem: 90,00 pkt

2.  W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.  Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający przypomina, że postępowanie było prowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający badał okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu         i podstaw do wykluczenia z postępowania – wyłącznie w odniesieni do oferty, która została oceniona jako oferta najkorzystniejsza.

4.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego – w okolicznościach faktycznych przedmiotowego postępowania – może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną       (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 94 ust. 2 pkt. 1lit.a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych        (t. j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).