Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 01.03.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

2017/S 244-510864

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

* AKTUALIZACJA: 25.01.2018

Informacja z publicznego otwarcia ofert

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Wzór Umowy wraz z załącznikami

3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

załączniki do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29 Punkt kontaktowy: Piotr Ruta 80-221 Gdańsk Polska
Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl Faks: +48 583207405

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sportgdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.sportgdansk.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29 Osoba do kontaktów: Piotr Ruta 80-221 Gdańsk Polska Tel.: +48 583207405 E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.plFaks: +48 583207405 Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro)80-221 Gdańsk Polska

Adres internetowy: www.sportgdansk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: gminna jednostka budżetowa

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Sport

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 01.03.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Informacje na temat umowy ramowej

Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na następujących pływalniach, odpowiednio dla części zamówienia:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

Pływalnia obejmuje trzy niecki, odpowiednio:

a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m

b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karku wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karku wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

W chwili ogłaszania niniejszego przetargu pływalnia jest w trakcie budowy, co oznacza, że termin świadczenia usługi może ulec zmianie.

2. Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad osobami przebywającymi w wodzie odbywać się będzie na poniżej określonych warunkach.

1) W okresie od dnia 1.3.2018 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2018 roku, która będzie trwała, odpowiednio dla części zamówienia:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 8 tygodni.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 2-3 tygodnie.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – nie jest planowana.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przerwy technologicznej na 30 dni naprzód.

4) W czasie otwarcia pływalni na jednej zamianie musi pracować, odpowiednio dla części zamówienia:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

Minimum 4 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowa; strefa 2 – Niecki rekreacyjne).

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

Minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna).

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

Minimum 2 ratowników wodnych, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – Niecka sportowo-rekreacyjna; strefa 2 – Niecka rekreacyjna).

5) Zgodnie z warunkami określonymi w:

a) Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

b) Przepisach prawa obowiązującymi w zakresie przedmiotowym, w tym w szczególności:

— ustawie z dnia 18.8.2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z2016 roku poz. 656 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie,

— ustawie z dnia 8.9.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1868 zpóźn. zm.),

— rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.1.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.z 2012 roku poz. 108),

— rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.2.2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. z 2012 roku poz. 261).

6) W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn.zm) Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP), aby te osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres:

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 1.546.560,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP), w kwocie515.520,00 PLN

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 546 560,00 PLN

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Chałubińskiego 13. Pływalnia obejmuje trzy niecki:

a) jedną o długości 25,03 m i szerokości 12,5 m oraz głębokości od 1,45 m do 1,85 m

b) dwie, każda o długości 12,5 m i szerokości 6,25 m oraz głębokości od 0,9 m do 1,2 m.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

Wielkość lub zakres

Usługa będzie świadczona:

1) W okresie od dnia 1.3.2018 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2018 roku, która będzie trwała 8 tygodni.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 707.400,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie235.800,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 707 400,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 235.800,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Część nr: 2

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Siedleckiego 14. Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karku wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

Wielkość lub zakres

Usługa będzie świadczona:

1) W okresie od dnia 1.3.2018 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Usługa nie będzie realizowana w związku z przerwą technologiczną w okresie wakacyjnym 2018 roku, która będzie trwała od 2 do 3 tygodni.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 389.430,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie129.810,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 389 430,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. 129.810,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować ,że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Część nr: 3

Nazwa: Pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni przy ulicy Stryjewskiego 28.

Pływalnia obejmuje dwie niecki i wannę z hydromasażem, odpowiednio:

a) jedna niecka o długości 25 m i szerokości 12,50 m oraz głębokości od 1,1 m do 1,8 m oraz głębokości od 1,1m do 1,22 m z atrakcjami wodnymi: masaż ścienny 3 stanowiska po 2 dysze, masaż karku szeroki, masaż karku wąski, gejzer, ławeczka masażu powietrznego 3 stanowiska, zwana dalej „Niecką sportowo-rekreacyjną”,

b) jedna niecka o długości 12,50 m i szerokości 5 m oraz głębokości od 0,8 m do 0,9 m, kształt nieregularny z atrakcjami wodnymi: masaż karku szeroki, masaż karku wąski, wraz z wanną z hydromasażem o średnicy 2,2 m oraz głębokości od 0,65 m do 0,85 m, zwana dalej „Niecką rekreacyjną”.

W chwili ogłaszania niniejszego przetargu pływalnia jest w trakcie budowy, co oznacza, że termin świadczenia usługi może ulec zmianie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71317200

Wielkość lub zakres

Usługa będzie świadczona:

1) W okresie od dnia 1.3.2018 roku, lub dnia następnego po zawarciu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, do dnia 31.12.2018 roku.

2) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18.1.1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90) w godzinach, odpowiednio:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od godz. 6:20 do godz. 22:00,

b) w sobotę i niedzielę – w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3) Zamawiający nie planuje przerwy technologicznej.

Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 449.730,00 PLN obejmuje wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp), w kwocie149.910,00 PLN.

Szacunkowa wartość bez VAT: 449 730,00 PLN

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przewiduje realizację zamówień polegających na świadczeniu usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, do 50 % wartości zamówienia podstawowego,

tj. 149.910,00 PLN, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówienia odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP. Wykonawca składając ofertę musi zadeklarować, że wszystkie osoby które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio:

1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 – 14.000,00 PLN

2) część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14 – 7.500,00 PLN

3) część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28 – 8.500,00 PLN,

Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn.zm.).

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

Warunki płatności:

a) Termin płatności – min. 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usługi.

b) Sposób rozliczenia – rozliczenie wynagrodzeniem kosztorysowym (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na podstawie:

— ilości godzin świadczenia usługi,

— ryczałtowej cen jednostkowej za 1 godzinę świadczenia usługi.

c) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Wykonawca potwierdzi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, jeżeli złoży pisemne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Odnośnie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej(art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp) Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem termin składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, odpowiednio dla części zamówienia, jeżeli:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 100.000,00 PLN.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 PLN.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min.50.000,00 PLN.

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie:

1) doświadczenia Wykonawcy, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi ratownicze i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni, odpowiednio dla części:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

Dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

Dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

Dwóch nieckach, każda o długości co najmniej 12,0 metrów lub 100 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, łącznie przez okres co najmniej 2.000 godzin,

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia udokumentuje, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje umożliwiające pełnienie obowiązków ratownika wodnego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze odpowiednio dla części:

Część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13.

Co najmniej 12 (dwunastoma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin.

Część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14.

7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego w wymiarze co najmniej 300 godzin.

Część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28.

7 (siedmioma) ratownikami wodnymi, każdy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji ratownika wodnego wwymiarze co najmniej 300 godzin.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

Rodzaj procedury

Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Doświadczenie zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Waga 30

3. Dodatkowe kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Waga 10

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP1/282/20/2017

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 209-435177 z dnia 31.10.2017

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.1.2018 – 11:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 25.1.2018 – 11:30

Miejscowość:

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sala Konferencyjna (Ip.)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień-październik 2018

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona),nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(tak zwana Procedura odwrócona).

W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania– Wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 2 do SIWZ, tj. edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)

1a) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

1. W JEDZ w części IV: Kryteria Kwalifikacji, Zamawiający oczekuje wypełnienia sekcji α, co oznacza, że Wykonawca nie musi wypełniać sekcji od A do D.

2. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ zamieszczona jest na stronie: www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja w formacie pdf. będzie do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl

Informacji dotyczących firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej – na wezwanie Zamawiającego – składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Odnośnie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22ust.1b pkt. 1 Pzp), Wykonawca składa: Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp) Wykonawca, składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla części zamówienia.

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca składa:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 6 do SIWZ).

Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca, składa:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca składa:

1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt.12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt.21(wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – tak, jak dla podmiotów zagranicznych),

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zamiast dokumentu określonego § 5 pkt. 1 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

Kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie.

Określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu określonego w § 5 pkt.4 rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 5) części I SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zasady oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

1. Ocena spełniania warunków odbywa się:

1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia,

2) na podstawie oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)- aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane w JEDZ.

2. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż w złotych (PLN), Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:

1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio:

a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z Wykonawców

Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy -musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

d) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

4. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 3.3 ppkt. 2.Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego.

Zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.).

Uwaga:

1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, w zakresie doświadczenia, na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Oznacza to, że Wykonawca nie może się posłużyć tymi samymi zasobami do wykazania spełniania warunku dla więcej niż jednej części zamówienia. Jednakże w przypadku, gdy Wykonawca – przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia – powołuje się na te same sytuacje lub zdolności, o których mowa w ppkt. 1 lub ppkt. 2, Zamawiający będzie je weryfikował w odniesieniu do droższej części zamówienia.

6. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §5 ust. 1rozporządzenia o dokumentach (który Zamawiający wskazał w pkt. 4.2.2.3 ppkt. 3) części I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, w zakresie określonym wart.24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie, w zależności od tego czego dotyczy, wnosi się w terminie, odpowiednio:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą wniesienia odwołania – jeżeli odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ppkt 1 i ppkt 2.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający informuje, że środki ochrony prawnej określone zostały określone w Dziale VI Pzp w Rozdziale2 – Odwołanie.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a02-676 Warszawa PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701Adres internetowy:http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16.12.2017