Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 01.03.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu od 01.03.2018 roku do 31.12.2018 roku.

odpowiednio na poszczególne części zamówienia

część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Active Way Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 3/10
cena oferty (brutto): 415.372,80 złotych
(słownie: czterysta piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 80/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania kryterium:

cena

kryterium:

doświadczenie

zespołu osób

kryterium

dodatkowe

kwalifikacje osób

Łącznie
1 2 3 4 5 6
1 Active Way

Adam Mikołajewski

80-772 Gdańsk

ul. Suchanka 3/10

60,00 30,0 5,60 95,60

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 2 – pływalnia przy ulicy Siedleckiego 14

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Active Way Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 3/10
cena oferty (brutto): 259.533,46 złotych
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 46/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania kryterium:

cena

kryterium:

doświadczenie

zespołu osób

kryterium

dodatkowe kwalifikacje osób

Łącznie
1 2 3 4 5 6
1 Active Way

Adam Mikołajewski

80-772 Gdańsk

ul. Suchanka 3/10

60,00 30,0 0,00 90,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 3 – pływalnia przy ulicy Stryjewskiego 28

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Active Way Adam Mikołajewski
80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 3/10
cena oferty (brutto): 277.527,46 złotych
(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 46/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania kryterium:

cena

kryterium:

doświadczenie

zespołu osób

kryterium

dodatkowe kwalifikacje osób

Łącznie
1 2 3 4 5 6
1 Active Way

Adam Mikołajewski

80-772 Gdańsk

ul. Suchanka 3/10

60,00 30,0 0,00 90,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).