Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku (obiekty)

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku 

część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

KONSORCJUM, które tworzą:

a)  Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. K.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna118

b)  Impel Facility Services Sp. z o.o.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna118

c)  Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp. K.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna118

d) Impel Provider Security Partner Sp. z o.o.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna118

e)  Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. K.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna118

f)  ITM Poland S.A.

65-127 Zielona Góra, ul. Kostrzyńska 3

g)  Garda Sp. z o.o.

81-350 Gdynia, Plac Kaszubski15/3

cena oferty (brutto): 3.726.260,28 zł

(słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 28/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz

art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium oceny ofert

cena

1 2
1 KONSORCJUM 100,00 pkt

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).