Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku (imprezy)

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.
część nr 4 – bezpośrednia ochrona na imprezach

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA

Tymoteusz Stranc

ul. Dembowskiego 3

69-693 Poznań

cena oferty (brutto): 183.948,96 złotych

(słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 96/100)

ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24  ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryterium: cena
1 2
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA

Tymoteusz Stranc

69-693 Poznań, ul. Dembowskiego 3

100,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).