W dniu 12.03.2021r. Gdański Ośrodek Sportu (Zamawiający) rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie, odpowiednio dla danej części zamówienia:
1) część nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach
Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Wykonawcze HEVELIUS Sp. z o.o.
80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 76/78
cena oferty (brutto): 118.548,96 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (złożono tylko jedną ofertę)

2) część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach
Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez KONSORCJUM, które tworzą:
1)  IMPEL Safety Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
2)  IMPEL Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
3)  IMPEL Provider Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
4)  GARDA Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
5)  Garda System Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
cena oferty (brutto): 187.532,34 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca kryterium oceny ofert: cena
[zł] [pkt.]
KONSORCJUM, które tworzą:
1)  IMPEL Safety Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
2)  IMPEL Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław,
ul. Ślężna 118
3)  IMPEL Provider Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna
118
4)  GARDA Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
5)  Garda System Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
187.532,34 100,00
Przedsiębiorstwo Usługowo Wykonawcze
HEVELIUS Sp. z o.o.
80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 76/78
196.410,11 95,48

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie