Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i utylizacji nieczystości płynnych podczas imprezy 6. Gdańsk Maraton.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:
1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
Płochocińska 29
03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
cena oferty (brutto): 30.326,40
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1

Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

30.326,40

100,00

2

WC Serwis Sp. z o.o. sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

53.258,48

56,94

3 mToillet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

66.111,00

45,87

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Pismo nr 7 – wybór oferty (.pdf 478 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie