Remont tunelu w koronie stadionu piłkarskiego w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29 wraz z przyległymi pomieszczeniami

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

MAR-TRANS BUDOWNICTWO

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słowackiego 29/17

80-257 Gdańsk

cena oferty (brutto): 826.178.78 zł

(słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 78/100)

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca kryteria oceny ofert Łącznie
cena termin

gwarancji

termin

realizacji

MAR-TRANS BUDOWNICTWO

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słowackiego 29/17

80-257 Gdańsk

60,00 19,80 0,00 79,80

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm)