Remont tunelu w koronie stadionu piłkarskiego w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29 wraz z przyległymi pomieszczeniami.

W dniu 13.07.2018 roku postępowanie zostało unieważnione:

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Okoliczności prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja

Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1

pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.