Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną: 1.461.872,88 złotych, gdy tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 742.709,00 złotych.
(co zostało podane do publicznej wiadomości przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podstawa prawna:
Art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 6 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf 431 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie