Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 08.03.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

ROBOTICKET Sp. z o.o.
Klinkierowa 7
60-104 Poznań
cena oferty (brutto): 392.985,00

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert

Łącznie
[pkt.]

cena [pkt.]

termin
gwarancji
[pkt.]

ROBOTICKET Sp. z o.o.
60-104 Poznań, ul. Klinkierowa 7

60,00 10,00

70,00

SPORTDATA Sp. z o.o.
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 paw. C4

57,52

0,00

57,52

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie