Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 25.11.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
TRUCK-TRANS Mieczysław Anioł, Sylwester Jówko Sp.J.
Trzcinisko 37
83-011 Wiślinka
cena oferty (brutto): 182.655,00 zł

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12.22 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1843).

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie