Przemieszczenie mas ziemnych w celu odtworzenia brzegu morskiego na wysokości plaży od molo do wejścia nr 54 w Gdańsku Brzeźnie.

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Niniejszym informuje, że w dniu 08.11.2019 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie)

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu złożono 1 ofertę z ceną: 304.4250,00 zł.
Zamawiający podczas sesji publicznego otwarcia ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 135.000,00 zł.

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1843) stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –
wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.