Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn oraz hokej na lodzie mężczyzn”

część nr 4: promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014
80-299 Gdańsk, ul. Cumowników 43
cena oferty (brutto): 450.000,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt.

Łącznie

pkt.

cena

ekspozycja logo

1

2 3 4

5

1 Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014
80-299 Gdańsk, ul. Cumowników 43

60,00

4,00

64,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie