Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe:

  • piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn i hokej na lodzie mężczyzn.
    (piłka ręczna mężczyzn i piłka siatkowa mężczyzn)

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

„Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn oraz hokej na lodzie mężczyzn”

część nr 2: promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A., 80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1
cena oferty (brutto): 202.499,00 zł
(słownie: dwieście dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

  1. a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
  2. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.

80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1

60,00 24,00 84,00

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

część nr 3: promocja przez piłkę siatkową mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Trefl Gdańsk S.A., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
cena oferty (brutto): 1.150.000,00 zł
(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

  1. a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
  2. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.

80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1

60,00 36,00 96,00

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).