Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę nożną kobiet, piłkę ręczną kobiet, piłkę siatkową mężczyzn oraz żużel

Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: odpowiednio na poszczególne części zamówienia część nr1: promocja przez piłkę nożną mężczyzn najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę: Lechia Gdańsk S.A. 80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 cena oferty (brutto): 3.999.960,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Lechia Gdańsk S.A. 80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 60,00 2,00 62,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr2: promocja przez piłkę nożną kobiet najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Fundacja SZTORM 80-351 Gdańsk, u. Tysiąclecia 22a/15 cena oferty (brutto): 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Fundacja SZTORM 80-351 Gdańsk, u. Tysiąclecia 22a/15 60,00 8,00 68,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr4: promocja przez piłkę ręczna kobiet najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 25 cena oferty (brutto): 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 25 60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 5: promocja przez piłkę siatkowa mężczyzn najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Trefl Gdańsk S.A. 80-344 Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 cena oferty (brutto): 999.999,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Trefl Gdańsk S.A. 80-344 Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr9: promocja przez żużel najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1 cena oferty (brutto): 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1 60,00 40,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).