Najem kontenerów na potrzeby imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku.

Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę z ceną przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podstawa prawna:
Art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 5 – informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf 422 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie