Najem kontenerów i toalet przenośnych na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2022 roku

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

część nr 2 –kontenery na kąpieliska morskie

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 2 – kontenery na kąpieliska morskie, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Konteneo Sp. z o.o.
ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa
NIP: 5223202022
cena oferty (brutto): 143.908,77
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena

2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

część nr 3 – toalety przenośne

 1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 3 – toalety przenośne, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
cena oferty (brutto): 32.352,75 zł
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena

2)    Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1 Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

32.352,75

100,00

2 mToillet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

50.598,54

63,94

3 WC Serwis Sp. z o.o. sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

53.207,80

60,80

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 26 – wybór najkorzystniejszej oferty na część nr 2 i nr 3 (.pdf 750 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie