Najem kontenerów i toalet przenośnych na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2022 roku.
część nr 1 – kontenery na imprezy

Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił część nr 1 przedmiotowego postępowania, tj. kontenery na imprezy.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podstawa prawna:
Art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 13 – unieważnienie części nr 1 – kontenery na imprezy (pdf 442 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie