Najem elementów wygradzających na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku.
część nr 2 – Challenge Triathlon Gdańsk, część nr 3 – 60. Bieg Westerplatte

część nr 2 – Challenge Triathlon Gdańsk

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:
1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert na część nr 2 – Challenge Triathlon Gdańsk, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
NIP: 6482730408
cena oferty (brutto): 64.260,74
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1

WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

64.260,74

100,00

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki

73.800,00

87,07

 część nr 3 – 60. Bieg Westerplatte

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:
1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert na część nr 3 – 60. Bieg Westerplatte, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
NIP: 6482730408
cena oferty (brutto): 56.033,88
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1

WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

56.033,88

100,00

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki

66.420,00

84,36

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 16 – wybór oferty na część nr 2 i nr 3 (.pdf 954kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie