Najem elementów wygradzających na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku
 część nr 1 – 6. Gdańsk Maraton, część nr 4 – Duathlon

część nr 1 – 6. Gdańsk Maraton

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:
1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert na część nr 1 – 6. Gdańsk Maraton, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, wspólnik spółki cywilnej,  NIP: 5841540186,
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki, wspólnik spółki cywilnej, NIP: 5831025703
ul. Trakt Świętego Wojciecha 362A, 80-001 Gdańsk
cena oferty (brutto): 84.870,00
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki

84.870,00

100,00

2

WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

100.275,25

84,64

część nr 4 – Duathlon

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:
1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert na część nr 4 – Duathlon, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, wspólnik spółki cywilnej, NIP: 5841540186
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki, wspólnik spółki cywilnej, NIP: 5831025703
ul. Trakt Świętego Wojciecha 362A, 80-001 Gdańsk
cena oferty (brutto): 4.920,00
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1

2

3

4

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Stanisław Bogucki, Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART Tomasz Bogucki

4.920,00

100,00

2

WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

5.298,23

92,86

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 11 – informacja o wyborze oferty na część nr 1 i nr 4 (.pdf  950 KB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie