Gdański Ośrodek Sportu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:
EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych
80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24
cena oferty (brutto): 77.736,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert

Łącznie

cena

termin
gwarancji

termin
realizacji

EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów
Elektronicznych
80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24

60,00

9,90 9,50

79,40

PAX Sp. z.o.o.
ul. Toruńska 39
86-050 Solec Kujawski

33,08

30,00 6,00

69,08

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie