Malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi w budynku pływalni w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 13 (drugie postępowanie)

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio:

część nr 1 – malowanie pomieszczeń

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

Firma Usługowo Handlowa SANICOM

Marcin Olszewski

83-330 Lniska, ul. Słoneczna 5

cena oferty (brutto): 86.106.13 zł

(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 13/100)

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca kryteria oceny ofert Łącznie
cena termin

gwarancji

termin

realizacji

Firma Usługowo Handlowa SANICOM

Marcin Olszewski

83-330 Lniska, ul. Słoneczna 5

60,00 9,90 0,40 70,30

część nr 2 – wymiana drzwi

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

Firma Usługowo Handlowa SANICOM

Marcin Olszewski

83-330 Lniska, ul. Słoneczna 5

cena oferty (brutto): 28.473,34 zł

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 34/100)

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca kryteria oceny ofert Łącznie
cena termin

gwarancji

termin

realizacji

Firma Usługowo Handlowa SANICOM

Marcin Olszewski

83-330 Lniska, ul. Słoneczna 5

60,00 9,90 0,00 69,90