Malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi w budynku pływalni w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 13

Gdański Ośrodek Sportu niniejszym informuje, że

1) w dniu 20.06.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1 – malowanie pomieszczeń

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu została złożona tylko jedną ofertę z ceną brutto: 120.334,13 zł, gdy tym czasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 70.080,00 zł.

(co zaprotokołowano w pozycji nr 11 pkt. 2 protokołu przedmiotowego postępowania)

Okoliczności prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja

Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu, cena najniższej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) w dniu 20.06.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 2 – wymiania drzwi

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu została złożona tylko jedną ofertę z ceną brutto: 39.026,55zł, gdy tym czasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 29.423,00 zł.

(co zaprotokołowano w pozycji nr 11 pkt. 2 protokołu przedmiotowego postępowania)

Okoliczności prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja

Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu, cena najniższej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.