Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

1. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty z cenami, odpowiednio:
     1)    Letni Stadion Sp. z o.o. – 347.844,00 zł
2)    ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć Sp. J. – 575.640,00 zł
3)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wyspa Spichrzów Gdańsk Sp. z o.o.,
b) GB Steel Zone Sp. z o.o.,
c) Usługi Transportowe Robert Weiher,
zwani dalej „Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia”  – 551.040,00 zł.
2. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez następujących Wykonawców:
1)  Letni Stadion Sp. z o.o. – z powodu tego, że złożona oferta jest niezgodna z przepisami PZP  na skutek powierzenia wykonania całości zamówienia podwykonawcom.
Podstawa prawna:
          Art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 462 ust. 1 PZP.
     2)  Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia – z powodu tego, że:
a)  jest niezgodna z przepisami PZP na skutek niewykazania, że osoba składająca ofertę była uprawniona do złożenia oferty w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających  się
o udzielenie zamówienia.
Podstawa prawna:
                  Art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 58 ust. 1 i ust. 2 PZP.
             b) nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami techniczno-organizacyjnymi sporządzania ofert określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia
(zwana dalej SWZ) na skutek złożenia oferty niezaszyfrowanej.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt. 6 w związku § VI pkt. 4 i pkt. 5 części I SWZ
3. W związku z odrzuceniem dwóch ofert (zgodnie z powyżej przedstawionymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi) ofertą z najniższą ceną jest oferta złożona przez ITL Marek Kiciński,
Marcin Chęć Sp. J. z ceną 575.640,00 zł, jednakże cena oferty przewyższa kwotę 552.184,00 zł, tj. kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego Zamówienia. 4. Przedstawione powyżej okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie        zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną  w art. 255 pkt 3 PZP.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie