Gdański Ośrodek Sportu (Zamawiający) informuje, że dokonał rozstrzygnięcia postępowania pn.
„Kompleksowa obsługa infrastruktury stadionu letniego GOS w latach 2018-2020.”

część nr 1 – trybuny przenośne
Zamawiający unieważnił postępowanie w tej części z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

część nr 2 – zabudowa kontenerowa
Ofertę najkorzystniejszą w tej części złożył Wykonawca:
Mobilbox Polska Sp. z o.o.
05-552 Wólka Kosowska, Al. Krakowska 1, Wola Mrokowska
cena oferty (brutto): 492.000,00 zł
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert Łącznie
cena

warunki przechowania infrastruktury

Mobilbox Polska Sp. z o.o.
05-552 Wólka Kosowska
Al. Krakowska 1, Wola Mrokowska

60,00

0,00

60,00

Podstawa prawna:
Art. 91 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie