Kompleksowa obsługa infrastruktury stadionu letniego Gdański Ośrodek Sportu w latach 2016-2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: Kompleksowa obsługa infrastruktury stadionu letniego Gdański Ośrodek Sportu w latach 2016-2017 złożył, odpowiednio dla części zamówieni, Wykonawca dla części nr 1 – trybuny przenośne, najkorzystniejszą ofertę złoży Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o. 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35 cena oferty (brutto): 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin realizacji
1 Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o. 80-537 Gdańsk ul. Wyzwolenia 35 99,00 1,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 2 – zabudowa kontenerowa, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: TOUAX Sp. z o.o. z siedzibą: 80-299 Gdańsk, ul. Jana Keplera 20 cena oferty (brutto): 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin realizacji
1 Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o. 80-537 Gdańsk ul. Wyzwolenia 35 oferta nie podlegająca ocenie (oferta odrzucona)
2 TOUAX Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk ul. Jana Keplera 20 99,00 1,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164).