Kompleksowa obsługa infrastruktury plażowej w latach 2018-2020

W dniu 02.05.2018 roku postępowanie zostało unieważnione.

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Ofertę została złożona przez:
Zakład Usługowo-Produkcyjny GOZETA Sp. z o.o., 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35,
cena oferty (brutto): 271.233,04 zł., gdy tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę 174.000,00 złotych (co zaprotokołowano w pozycji nr 11 pkt. 2 protokołu postępowania)

Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.