Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 21.12.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX S.J.
Wyzwolenia 35
80-537 Gdańsk
cena oferty (brutto): 207.841,07 zł
(słownie: dwieście siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty 07/100)

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:

Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX S.J.
Wyzwolenia 35
80-537 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 97,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: warunki przechowania infrastruktury plażowej – 30,00 pkt.,
kryterium: rok produkcji pojazdów – 7,00 pkt., (R_1: 5,00 pkt., R_2: 2,00 pkt)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 2 – kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX S.J.
Wyzwolenia 35
80-537 Gdańsk
cena oferty (brutto): 39.421,50 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złoty 50/100)

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX S.J.
Wyzwolenia 35
80-537 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 97,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: warunki przechowania infrastruktury plażowej – 30,00 pkt.,
kryterium: rok produkcji pojazdów – 7,00 pkt., (R_1: 5,00 pkt., R_2: 2,00 pkt)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie