Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 21.11.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – jonizator wody

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
TechCleans Sp z o.o.
Bogusławskiego 22
64-140 Włoszakowice
cena oferty (brutto): 56.457,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/10)
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
TechCleans Sp z o.o.
Bogusławskiego 22
64-140 Włoszakowice
oferta otrzymała łącznie: 90,00 pkt., w tym:
kryterium: cena: 60,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji: 30,00 pkt
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

                 część nr 2 – lampy UV

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.
Paderewskiego 38A
62-020 Swarzędz
cena oferty (brutto): 103.320,00 zł
(słownie: sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert

Łącznie

cena

termin
gwarancji

DELTA Rafał Stępiński
42-400 Zawiercie, ul. Pomorska 37/25

46,25

40,00

86,25

Zakład Produkcyjno-Usługowy
Gotix W.H. Gotowicz, Waldemar Gotowicz
89-200 Szubin, Zamość Merlina 5

40,34

30,00

70,34

PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Paderewskiego 38A

60,00

40,00

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

                   część nr 3 – urządzenie pomiarowo-regulujące ilość wolnego chloru i pH

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Zakład Produkcyjno-Usługowy Gotix W.H. Gotowicz
Waldemar Gotowicz
Zamość Merlina 5
89-200 Szubin
cena oferty (brutto): 29.999,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Zakład Produkcyjno-Usługowy Gotix W.H. Gotowicz
Waldemar Gotowicz
Zamość Merlina 5
89-200 Szubin
oferta otrzymała łącznie: 60,00 pkt., w tym:
kryterium: cena: 60,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji: 00,00 pkt
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie