Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

1) w dniu 20.09.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1 – zadanie nr 1  (zabawka w Parku Regana)

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na część nr 1 zamówienia, tj. zadanie nr 1 (zabawka w Parku Regana).

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.)

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) w dniu 20.09.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu na część nr 2 – zadanie nr 2 (zabawka na plaży Gdańsk Jelitkowo)

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek
40-842 Katowice, ul. Pietrasińskiego 14
cena oferty (brutto): 138.000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryterium.

cena oferty

kryterium:

termin gwarancji

Łącznie

pkt.

1

2

3

4

DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek
40-842 Katowice, ul. Pietrasińskiego 14

60,00

20,00

80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie