Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 01.04.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu
odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – koszulki na potrzeby imprez sportowych
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123
80-299 Gdańsk
cena oferty (brutto): 41.024,19
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk

41.024,19

100,00

GRAPIL Grażyna Sobieraj Spółka Jawna
al. Niepodległości 80, 64-920 Piła

65.103,90

63,01

SMD Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10, 80-180 Gdańsk-Kowale

66.321,60

61,86

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,                         określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,
określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 2 – koszulki na potrzeby imprez żeglarskich
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
Barniewicka 123
80-299 Gdańsk
cena oferty (brutto): 21.271,87
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk

21.271,87

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,                       określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,
określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 3 – stroje ratownicze
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
LYNKA Sp. z o.o.
ul. Majdzika 16
32-050 Skawina
cena oferty (brutto): 41.730,33
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

LYNKA Sp. z o.o.
ul. Majdzika 16, 32-050 Skawina

41.730,33

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,                  określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,
określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 4 – koszulki ratownicze
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123
80-299 Gdańsk
cena oferty (brutto): 17.427,13 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk

17.427,13

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,                        określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,
określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 5 – kurtki zimowe
Postępowanie w tej części zostało unieważnione z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty.
Podstawa prawna
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.)

część nr 6 – odzież ochronna
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
PHU BHP-EX Bartosz Draheim
ul. Olsztyńska 2
80-395 Gdańsk
cena oferty (brutto): 44.680,13 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

PHU BHP-EX Bartosz Draheim
ul. Olsztyńska 2, 80-395 Gdańsk

44.680,31

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,                       określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,
określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie