Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 04.03.2020 roku dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, odpowiednio dla części zamówienia:

część nr 1 – medale metalowe

Wybór najkorzystniejszej oferty.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
PPHU EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytowska 3
cena oferty (brutto): 108.240,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert: cena
(jedyne kryterium)
[pkt]

1

2

3

1 PPHU EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytowska 3

100,00

2 PPHU SPIN Konrad Kiersztyn
91-020 Łódź, ul. Limanowskiego 102/43

75,60

część nr 2 – medale drewniane

Unieważnienie postępowania
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

część nr 3 – puchary, medale gotowe i grawerton pamiątkowy

Unieważnienie postępowania
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

część nr 4 –statuetki drewniane
Unieważnienie postępowania
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie