Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

*AKTUALIZACJA: 03.04.2019

Sprostowanie

W zamieszczonej w dniu 02.04.2019 roku informacji o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie, odpowiednio:
1)  część nr 1 – puchary
W tabeli (zestawienie oceny ofert) podano, że cena oferty MEDIAFORM Sylwia Gogowska  wynosi: 21.021,24 zł
Prawidłowa cena oferty MEDIAFORM Sylwia Gogowska wynosi: 20.021,24 zł, tak jak podano  powyżej tabeli oraz w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej w dniu  22.03.2019 roku.

2)  część nr 3 – statuetki
W tabeli (zestawienie oceny ofert) podano, że cena oferty MEDIAFORM Sylwia Gogowska wynosi: 51.732,33 zł
Prawidłowa cena oferty MEDIAFORM Sylwia Gogowska wynosi: 1.732,33 zł, tak jak podano powyżej tabeli oraz w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej w dniu  22.03.2019 roku.

Zamawiający przeprasza za ewentualne utrudnienia i niedogodności spowodowane powyższymi okolicznościami


W dniu 02.04.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – puchary
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A
58-200 Dzierżoniów
cena oferty (brutto): 20.021,45
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A, 58-200 Dzierżoniów

21.021,45

100,00

Exclusive Sport Sp. z o.o.
ul. Śląska 39a, 80-379 Gdańsk

37.674,13

55,80

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 2 – medale
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A
58-200 Dzierżoniów
cena oferty (brutto): 5.904,00
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A, 58-200 Dzierżoniów

5.904,00

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

część nr 3 – statuetki
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A
58-200 Dzierżoniów
cena oferty (brutto): 1.732,33
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

MEDIAFORM Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A, 58-200 Dzierżoniów

51.732,33

100,00

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie