Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

*AKTUALIZACJA: 13.03.2019
W dniu 13.03.2019 roku Zamawiający unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty na część nr 2 – puchary, statuetki i medale oraz unieważnił postępowanie na część nr 2 – puchary, statuetki i medale.
Pismo nr 9 z dnia 13.03.2019 roku (.pdf 1,405 MB)

W dniu 28.02.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – medale odlewane
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz
ul. Bytomska 3
41-940 Piekary Śląskie
cena oferty (brutto) 134.306,16 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 3

134.306,16

100,00

P.P.H.U. SPIN
Konrad Kiersztyn
91-042 Łódź, ul. Limanowskiego 102/43

152.967,35

87,84

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 2 – puchary, statuetki i medale
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MEDIAFORM
Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicka 42A
58-200 Dzieróżniów
cena oferty (brutto): 34.360,31 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę:
MEDIAFORM
Sylwia Gogowska
Rzeźnicka 42A
58-200 Dzieróżniów
która otrzymał otrzymała: 100,00 pkt
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie