Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 28.11.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – komputery

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska
ul. Reja 7B
76-020 Bobolice
cena oferty (brutto): 86.585,42 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 42/100)
(po uwzględnieniem tak zwanego odwróconego podatku VAT, tj. gdy należny podatek od towarów i usług VAT zapłaci Zamawiający do właściwego Urzędu Skarbowego)     Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert

Łącznie

cena

termin
gwarancji

Prime Computers
50-229 Wrocław,  ul. Kraszewskiego 15A

60,00

3,74

63,74

COM Michał Karczewski
03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

56,91

0,00

56,91

MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska
76-020 Bobolice, ul. Reja 7B

56,30

20,00

76,30

MAXCON D. Kokociński, K. Michalski
80-419 Gdańsk, ul. Zbyszka z Bogdańca 1

55,56

0,00

55,56

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 2 – serwer z UPS-em

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MAXCON
Kokociński, K. Michalski
ul. Zbyszka z Bogdańca 1
80-419 Gdańsk
cena oferty: 39.360,00 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
MAXCON D. Kokociński, K. Michalski
ul. Zbyszka z Bogdańca 1
80-419 Gdańsk
oferta łącznie otrzymała: 60,00 pkt.
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji – 00,00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 3 – pozostały sprzęt

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska
ul. Reja 7B
76-020 Bobolice
cena oferty (brutto): 13.988,47 zł
(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert

Łącznie

cena

termin
gwarancji

COM Michał Karczewski
03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

59,40

9,49

68,89

MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska
76-020 Bobolice, ul. Reja 7B

58,99

20,00

78,99

MAXCON D. Kokociński, K. Michalski
80-419 Gdańsk, ul. Zbyszka z Bogdańca 1

60,00

0,00

60

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 4 – oprogramowanie

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o.
78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa
cena oferty (brutto): 19.237,20 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 20/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryteria oceny ofert – cena 100 %[pkt.]

RYNEK 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J.
50-265 Wrocław, Pl. Gen. Bema 2/9

88,27

INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o.
78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa 1

100,00

A.P.N.PROMISE S.A.
02-675 Warszawa,  ul. Domaniewska 44a

90,11

MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska
76-020 Bobolice, ul. Reja 7B

98,36

MAXCON D. Kokociński, K. Michalski
80-419 Gdańsk, ul. Zbyszka z Bogdańca 1

83,20

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie